Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat

Lataa keruuohjeet tästä PDF-tiedostona


Äänimaisemien keruukilpailu 10.10.2014–30.4.2015


Sirkkelin ulvahdus puutalkoissa, mattojen harjaus ja huuhtelu pesupaikalla, perhejuhlien puheensorina, sateen ropina pärekatolle, skeittilautojen pauke katukiveyksellä, lumiauran kolahdukset hiljaisessa talviyössä.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat on valtakunnallinen, kaikille avoin keruukilpailu, jonka kilpailuaika on 10.10.2014–30.4.2015. Kilpailussa etsimme kuvauksia ja huomioita ääniympäristöistä Suomen maantieteellisten rajojen sisäpuolelta ja kartoitamme niitä yhdessä vastaajien kanssa, heidän paikallistuntemustaan hyväksi käyttäen. Keruu on jatkoa vuonna 2004 järjestetylle Sata suomalaista äänimaisemaa -keruulle.

Suomalaiset äänimaisemat kaupungeissa ja maaseudulla ovat monivivahteisia. Tiettyyn paikkaan, aikaan, työn tai arjen askareisiin liittyvä äänimaisema vaikuttaa kokemuksiimme ja muistoihimme. Kirjoita, missä on sinulle mieleen jäänyt äänimaisema, miksi se on sinulle tärkeä tai missä tilanteessa olet kiinnittänyt siihen huomiota. Entä millaisia muistoja tai tuntemuksia tuttu äänimaisema sinussa herättää? Onko sinulle merkittävä äänimaisema muuttunut vuosien saatossa? Millaisia ovat muistojesi äänimaisemat? Onko mieleesi painunut ääni miellyttävä, kaunis, arkea rytmittävä, häiritsevä tai peräti tylsä – vai kerta kaikkiaan jotakin aivan muuta?

Äänimaisema voi olla yksin tai yhdessä muiden kanssa koettu. Voit kirjoittaa esimerkiksi yksittäisestä äänestä ympäristössään, yksittäisestä paikasta äänimaisemineen, kokonaisvaltaisesta äänimaisemasta muuttuvine tunnelmineen tai siitä missä ja miten olet kohdannut ääniympäristösi – ja miten olet siihen itse vaikuttanut. Ehkä voit pohtia, olisiko äänimaisema jälkipolville säilyttämisen arvoinen ja miksi. Kuvauksen voit kirjoittaa parhaaksi katsomallasi tavalla.

Valitsemme vastauksista monipuolisen koosteen kohteita, jotka äänitetään ja arkistoidaan. Voit myös käydä lisäämässä oman äänityksesi ja kuuntelemassa muiden äänityksiä hankkeen verkkosivuilla.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hanke on kaksivuotinen äänimaisemien tallennus- ja tutkimushanke. Sen järjestää Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y. yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Yleisradion, Tampereen yliopiston, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian, Tampereen ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin, Itä-Suomen yliopiston sekä HiKuMa- ja Kuulumia-hankkeiden kanssa. Suomen Kulttuurirahasto on tukenut hanketta.

Hankkeen taustaa

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kotimaiset ja kansainväliset tieteelliset julkaisut, konferenssit ja taideprojektit sekä alan yliopistollinen koulutus ja jatkotutkinnot ovat tuoneet uusia näkökulmia monimuotoiseen suomalaiseen äänimaisemaan. Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeen kannalta oleellisia ovat Acoustic Environments in Change ja Soundscapes and Cultural Sustainability -tutkimusprojektit, Pirkanmaan äänimaisemat -hanke, kaksi valmistunutta väitöskirjaa sekä Yleisradion toteuttamat Äänien illat, joissa asiantuntijat ottavat vastaan puheluja ja keskustelevat ympäristön äänistä ja äänten kulttuurista. Turku kuuntelee ja European Acoustic Heritage -projektien yhteydessä tarkasteltiin äänten kulttuuriperintöä eri osissa Eurooppaa. Viimemainittu osoitti, kuinka digitaalisen median kehittyminen antaa uusia interaktiivisia mahdollisuuksia tehdä äänimaisemaa tunnetuksi näyttelyissä ja internetissä. (Järviluoma et al. 2009; SoCS 2013; PÄM 2009; Vikman 2007; Kytö 2013, ÄI 2013, TK 2011; Uimonen 2011 a & b.) Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeen toimeenpanijat olivat osallisina kaikissa yllämainituissa projekteissa. Lisäksi uuden tiedon kertyminen ja sen myötä syntyneet tuoreet lähestymiskulmat antavat perustellun syyn tarkastella suomalaisten äänimaisemakäsityksiä uuden, koko maan kattavan keräyksen avulla.

Hankkeen taustalla on kolmivuotinen projekti Sata suomalaista äänimaisemaa (2004–2006; SSÄ 2013), jonka Suomen Akustisen Ekologian Seura (SAES) organisoi ja toteutti Suomen kulttuurirahaston taloudellisella tuella. Tallennus-, suojelu- ja tutkimusprojekti oli ensimmäinen suomalaista äänimaisemaa laajasti kartoittava ja tallentava hanke. Sen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta, kiinnostusta ja ymmärrystä äänimaiseman merkitykseen ihmisen elinympäristön ja hyvinvoinnin kannalta sekä tuoda esiin suomalaisen äänimaiseman moninaisuus urbaanissa ja maaseutuympäristöissä. Sata suomalaista äänimaisemaa toteutettiin yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yleisradion, Turun yliopiston (musiikkitieteen oppiaine), Åbo Akademin (musikvetenskap), Sibeliusmuseon ja Tampereen yliopiston (musiikintutkimuksen laitos) kanssa. Hankkeen yhteydessä kerättiin kirjallisia kuvauksia äänistä ja tallennettiin ääniympäristöjä Suomen maantieteellisten rajojen sisältä. Järjestämäämme kirjoituskilpailuun vastaanotimme lähes kahdeksansataa ehdotusta merkityksellisistä ja tärkeistä äänistä ja äänimaisemista. Keruumateriaalista julkaistiin kirja cd-liitteineen, joka sisälsi kirjoitettuja ja äänellisiä dokumentteja eri äänimaisemakokemuksista. Sata suomalaista äänimaisemaa sai runsaasti myönteistä julkisuutta. Suomen Estetiikan Seura palkitsi määräajassa ja tavoitelluin päämäärin toteutuneen hankkeen Vuoden esteettisen teon kunniamaininnalla (VET 2006). Keruusta ja sen yhteydessä kirjoitetuista tutkimusartikkeleista on luennoitu lukuisissa tieteellisissä konferensseissa kotimaassa ja ulkomailla.

Hankkeen koordinaattori:
 • professori Heikki Uimonen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, SAES r.y. 
Johtoryhmä:
 • professori Helmi Järviluoma-Mäkelä, Itä-Suomen yliopisto, SAES ry; 
 • professori Johannes Brusila, Åbo Akademi;
 • tutkija, FT Meri Kytö, Tampereen yliopisto, SAES ry; 
 • yliopettaja, TeL Ari Koivumäki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Taide ja viestintä; 
 • toimittaja Jukka Mikkola & tuottaja Pertti Ylikojola, YLE; 
 • projektituottaja, HuK Kaisa Ruohonen, SAES ry
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkisto
Konsultit:
 • etnomusikologi, FT Jürgen Schöpf, Vienna Phonogrammarchiv, Itävalta
 • tutkija, FT Noora Vikman, yliopistonlehtori, projektipäällikkö, Hikuma-hanke
 • äänitaiteilija, Simo Alitalo, Turku, Kuulumia-hanke
Hankkeen pääjärjestäjä:
Graafinen ilme: Anne Rissanen
Julisteen kuva: Kimmo Miettinen

Lähteet:

COST (2013) Soundscapes of European Cities and Landscapes. http://soundscape-cost.org/

EAH (2013) European Acoustic Heritage. http://europeanacousticheritage.eu/

Järviluoma, Helmi, Kytö, Meri, Truax, Barry, Uimonen, Heikki & Vikman Noora (2009) Acoustic Environments in Change and Five Village Soundscapes. TAMK University of Applied Sciences. Series A. Research papers 13. University of Joensuu, Faculty of Humanities, Studies in Literature and Culture 14.

Järviluoma, Helmi, Koivumäki, Ari Kytö, Meri & Uimonen Heikki (toim.) (2006) Sata suomalaista äänimaisemaa. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kytö, Meri (2013) Kotiin kuuluvaa. Yksityisen ja yhteisen kaupunkiäänitilan risteymät. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1140-7/urn_isbn_978-952-61-1140-7.pdf

PÄM (2009) Pirkanmaan äänimaisemat http://pirkanmaanaanimaisemat.blogspot.fi/

SoCS (2013) Soundscapes and Cultural Sustainability http://socsproject.blogspot.fi/

SAES (2013) Suomen Akustisen Ekologian Seura. www.aanimaisemat.fi

SSÄ (2013) Sata suomalaistan äänimaisemaa. http://www.aanimaisemat.fi/p/sata-suomalaista-aanimaisemaa.html

TK (2011) Turku kuuntelee. http://www.turku2011.fi/turku-kuuntelee

Uimonen, Heikki (2011a) Everyday Sounds Revealed. Acoustic Communication and Environmental Recordings. Organised Sound. An International Journal of Music and Technology. Cambridge University Press. 16 (3), 256–263.

Uimonen, Heikki (2011b) Tarkkaile ympäristöäsi! Kuuntelukävelyt ja äänittäminen äänimaiseman laadullisen arvioinnin välineinä. Yhdyskuntasuunnittelu 1/2011, vol. 49, 44–58. The Finnish Journal of Urban Studies

UEF (2013) Pohjois–Karjalan hiljaisuus matkailuvaltiksi. http://www.uef.fi/fi/uef/uutiset/-/asset_publisher/mm5chLRl4bhi/content/pohjois-karjalan-hiljaisuus-matkailuvaltiksi

VET (2006) Vuoden esteettinen teko. http://www.estetiikka.fi/toiminta/vuoden-esteettinen-teko-2006

WFAE (2013) World Forum for Acoustic Ecology. http://wfae.proscenia.net/

Vikman, Noora (2007) Eletty ääniympäristö. Pohjoisitalialaisen Cembran kylän kuulokulmat muutoksessa. Tampere, Tampere University Press.

ÄI (2013) Äänien ilta -ohjelmat. YLE. http://areena.yle.fi/?q=äänien+ilta&media=audio