4.12.2005Verkkokurssi äänimaisemista VERKKOMATKALLE ÄÄNIMAISEMIIN!

Mikä äänimaisema?

Jos nyt laitat silmät kiinni, mitä kuulet? Mitä asioita se kertoo ympäristöstäsi?

Äänimaisema käsitteenä painottaa niitä tekijöitä, kuinka me ymmärrämme ja tuotamme ääniympäristöämme. Usein äänimaisema muodostuu niin musiikista, hälystä kuin luonnon ja teknologian äänistäkin. Äänimaisema on tärkeä ihmisille ja heidän hyvinvoinnilleen. Se on keskeisessä asemassa ihmisten välisessä kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa.

Äänimaisemista kiinnostuminen ja niiden tutkiminen on kuitenkin paljon muutakin kuin äänen pitämistä ongelmana; meluna, joka kaipaa poistamista ja torjumista. Itse asiassa lähtökohtana on lähes päinvastainen ajatus ja kuulokulma: ääni on tärkeä ja positiivinen voimavara, jota tulee osata ymmärtää ja suunnitella kuten visuaalistakin ympäristöä. Äänimaiseman keskellä oleva kuuntelija ei ole vain passiivinen äänienergian vastaanottaja - hän sekä tulkitsee että tuottaa äänellistä ympäristöään.

Mielenkiintoista on tarkastella niitä erilaisia tapoja, joilla ihmiset käyttävät ääniä: ne kertovat paljon heistä itsestään ja heidän tavastaan suunnistaa erilaisissa fyysisissä ympäristöissä. Meillä kaikilla on myös rutiininomaisiksi muuttuneita suhteita ympäristöömme. Merkitsemme omilla tavoillamme reviiriämme äänillä ja tunnemme kontrolloivamme omaa ympäristöämme kun pystymme kontrolloimaan sen äänellisiä tapahtumia. Jos äänet ovat epätasapainossa, se herättää meissä tyytymättömyyttä.

Verkkopaketti, jolla on korvat

Tarjolla on nyt verkko-opetusta kaikille, jotka haluavat terästää tietoisuuttaan äänistä ja oppia kuuntelemaan äänimaisemia. Suomen Akustisen Ekologian Seura järjestää yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa monimuotokoulutusta äänimaisemasta sisältäen ohjattua verkko-opetusta avoimen lähdekoodin Moodle-ohjelmistoon pohjautuen. Kurssi koostuu luettavien tekstien pohjalta palautettavista tehtävistä, keskustelusta, sekä ear cleaning -harjoituksista eli korvia putsaavista kuunteluharjoituksista. Lisäksi kurssiin liitetään opiskelijaryhmästä riippuen kontaktiopetusta, jossa harjoitutetaan kuuntelemisen taitoja sekä tutustutaan ääniympäristöiden kartoittamisen mahdollisuuksiin.

Kurssi on muotoiltu siten, että sitä voidaan painottaa opiskelevan ryhmän tarpeitten ja vaatimusten mukaan. Halukkaat voivat perehtyä esimerkiksi äänimaisematutkimuksen suuntaviivoihin, äänitaiteen historiaan, ympäristönäkökulmaa painottaviin kysymyksiin tai vaikkapa oman elinympäristönsä äänimaisemakartoitukseen.

Kurssia esitellään ITK-päivillä Hämeenlinnassa 21.-22.4.

Lisätietoja kurssista Meri Kydöltä (meri.kyto(a)tamk.fi).

2.11.2005

Väitöstilaisuus 12.11.2005
FM Heikki Uimosen etnomusikologian alaan kuuluva väitöskirja Ääntä kohti. Ääniympäristön kuuntelu, muutos ja merkitys tarkastetaan 12.11.2005 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa B1100, Kanslerinrinne 1, Tampere. Vastaväittäjänä on dosentti Pekka Suutari Joensuun yliopistosta, kustoksena toimii professori Timo Leisiö.

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan ääniympäristöä akustisen kommunikaation, etnomusikologian ja viestinnän kulttuurisen tutkimuksen näkökulmasta. Monitieteistä lähestymistapaa sovelletaan kuulemisen/kuuntelun, ympäristöäänten merkitysten ja äänimaisemien historiallis-kulttuuristen muutosten tutkimukseen. Tapaustutkimuksissa tarkastellaan kylä- ja työyhteisöjen äänellistä rakentumista sekä arvioidaan musiikin uusien käyttötapojen vaikutuksia ääniympäristöön. Työ koostuu seitsemästä tieteellisestä artikkelista ja teoreettisesta johdannosta, ja se on ensimmäinen ääniantropologian/äänimaisematutkimuksen alaan kuuluva väitöskirjatason tutkimus Suomessa.

Väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1110, Tampereen yliopisto, Tampere 2005. ISBN 951-44-6441-9, ISSN 1455-1616 sekä sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 477, Tampereen yliopisto 2005. ISBN 951-44-6442-7, ISSN 1456-954X,

7.10.2005

Luonnonrauha Hiljaisuuden päivän teemanaHiljaisuuden päivä 8.10.2005

Valtakunnallista Hiljaisuuden päivää vietetään kuudennen kerran Hiljan päivänä 8.10. Tänä vuonna teemana on luonnonrauhan kokeminen sekä kaupungeissa ja taajamissa asuvien oikeus valita hiljainen ääniympäristö. Hiljaisuuden päivää viettävät Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Latu, Kuulonhuoltoliitto, Ekopsykologian yhdistys Metsänpeitto ja Suomen Akustisen Ekologian Seura.Tämänvuotinen julkilausuma

4.10.2005

Äänimaisemakeruun hedelmiä radiossaRadiodokumentti ”Sata maisemaa – tärkeitä ääniä Kaivopuistosta Pelkosenniemelle” YLE Radio 1, Hiljan päivänä 8.10. klo 14.05 ja uusintana sunnuntaina klo 22.05

”Sata suomalaista äänimaisemaa” keräsi ihmisiltä kirjallisia kuvauksia merkittävistä ääniympäristöistä. Ehdotuksia saatiin vuoden kuluessa lähes 800 ympäri Suomea.

Ohjelmassa kuullaan hankkeen ensimmäisiä ehdotuksista tehtyjä äänityksiä. Kohteet on äänitetty yhdessä ehdotuksen kirjoittajan kanssa. Näin tekemällä on saatu ”korvintodistajan” kuulokulma tallentumaan nauhalle.

Ohjelmassa keruuseen osallistuneet yhdeksän henkilöä kertovat ehdottamastaan äänimaisemasta, sen herättämistä muistoista ja äänten merkityksistä. Toteutuksesta vastaa Meri Kytö, Ari Koivumäki sekä Noora Vikman, Helmi Järviluoma, Joonas Toivonen ja Hannu Karisto yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

Radiodokumenttisivut: www.yleradio1.fi/dokumentit