2.11.2005

Väitöstilaisuus 12.11.2005
FM Heikki Uimosen etnomusikologian alaan kuuluva väitöskirja Ääntä kohti. Ääniympäristön kuuntelu, muutos ja merkitys tarkastetaan 12.11.2005 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa B1100, Kanslerinrinne 1, Tampere. Vastaväittäjänä on dosentti Pekka Suutari Joensuun yliopistosta, kustoksena toimii professori Timo Leisiö.

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan ääniympäristöä akustisen kommunikaation, etnomusikologian ja viestinnän kulttuurisen tutkimuksen näkökulmasta. Monitieteistä lähestymistapaa sovelletaan kuulemisen/kuuntelun, ympäristöäänten merkitysten ja äänimaisemien historiallis-kulttuuristen muutosten tutkimukseen. Tapaustutkimuksissa tarkastellaan kylä- ja työyhteisöjen äänellistä rakentumista sekä arvioidaan musiikin uusien käyttötapojen vaikutuksia ääniympäristöön. Työ koostuu seitsemästä tieteellisestä artikkelista ja teoreettisesta johdannosta, ja se on ensimmäinen ääniantropologian/äänimaisematutkimuksen alaan kuuluva väitöskirjatason tutkimus Suomessa.

Väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1110, Tampereen yliopisto, Tampere 2005. ISBN 951-44-6441-9, ISSN 1455-1616 sekä sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 477, Tampereen yliopisto 2005. ISBN 951-44-6442-7, ISSN 1456-954X,